Thorichthys pasionis (Rivas, 1962)

Thorichthys pasionis (Rivas, 1962) Thorichthys pasionis (Rivas, 1962) Fotografía tomada por: CiclidMex

Thorichthys pasionis
Thorichthys pasionis
Thorichthys pasionis
Thorichthys pasionis rio Noh (Juveniles)
Thorichthys pasionis
Thorichthys pasionis rio Noh (Juveniles)

Galería fotográfica